ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส 5 วัน 3 คืน พระราชวังแวร์ซายส์ ล่องเรือบาโตมุช บิน Oman Air

ชมสถาปัตย์
รหัส 15984
ทัวร์ฝรั่งเศส - ฝรั่งเศส
5 วัน 3 คืน
มีวันอิสระ
Oman Air
Oman Air
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
5 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
พระราชวังแวร์ซายส์
พระราชวังแวร์ซายส์
ล่องเรือบาโตมูซ
ล่องเรือบาโตมูซ
ถนนชองเอลิเซ่
ถนนชองเอลิเซ่
จัตุรัสคองคอร์ด
จัตุรัสคองคอร์ด
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 60 EUR
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 5000 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน