ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค ออสเตรีย 6 วัน 3 คืน หมู่บ้านฮัลสตัทท์ พระราชวังเชินบรุนน์ บิน Eva Air

ชมสถาปัตย์
รหัส 15967
ทัวร์ยุโรป - เชค ออสเตรีย
6 วัน 3 คืน
Eva Air
Eva Air
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
7 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
จัตุรัสเชสกี้ครุมลอฟ
จัตุรัสเชสกี้ครุมลอฟ
พระราชวังฮอฟเบิร์ก
พระราชวังฮอฟเบิร์ก
พระราชวังเชินบรุนน์
พระราชวังเชินบรุนน์
ฮัลสตัทท์
ฮัลสตัทท์
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 60 EUR
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 4000 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน