ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ลูเซิร์น เซอร์แมท 7 วัน 4 คืน สิงโตหินแกะสลัก ยอดเขาจุงเฟรา บิน Emirates Airline

ทั่วไป
รหัส 15834
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - สวิส
7 วัน 4 คืน
ก.พ.
Emirates Airline
Emirates Airline
เริ่มต้น 56,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
11 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
ยอดเขากลาเซียร์ 3000
ยอดเขากลาเซียร์ 3000
ลานสฟิงซ์
ลานสฟิงซ์
ยอดเขาจุงเฟรา
ยอดเขาจุงเฟรา
สิงโตหินแกะสลัก
สิงโตหินแกะสลัก
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 24 CHF
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 4000 บาท
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน