ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว เมืองโบราณฟ่งหวง บิน Thai Smile

ทั่วไป
รหัส 15719
ทัวร์จีน - จางเจียเจี้ย
5 วัน 4 คืน
Thai Smile
Thai Smile
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
12 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเย็น
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
อุทยานจางเจียเจี้ย
อุทยานจางเจียเจี้ย
โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว
โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว
เขาเทียนเหมินซาน
เขาเทียนเหมินซาน
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 200 CNY
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 1800 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน