ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน เขาเทียนเหมิน Zhangjiajie Ice&Snow World บิน Thai AirAsia

ทั่วไป
รหัส 15613
ทัวร์จีน - จางเจียเจี้ย
4 วัน 3 คืน
Thai AirAsia
Thai AirAsia
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเย็น
ถนนคนเดินหวงซิง (หวงซิงลู่)
ถนนคนเดินหวงซิง (หวงซิงลู่)
จางเจียเจี้ยไอซ์แอนด์สโนว์เวิลด์
จางเจียเจี้ยไอซ์แอนด์สโนว์เวิลด์
สะพานกระจกเทียนเหมินซาน
สะพานกระจกเทียนเหมินซาน
เขาเทียนเหมินซาน
เขาเทียนเหมินซาน
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 350 CNY
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 1800 บาท
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน