ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 5 วัน 3 คืน วิหารเซ็นต์เดอะซาเวียร์ จัตุรัสแดง บิน Oman Air

ชมสถาปัตย์
รหัส 15157
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์
5 วัน 3 คืน
ก.พ.
Oman Air
Oman Air
เริ่มต้น 34,900
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
จัตุรัสแดง
จัตุรัสแดง
พระราชวังเครมลิน
พระราชวังเครมลิน
วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์
วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 45 USD
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน