ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต 5 วัน 3 คืน ปราสาทฮิเมจิ โกเบฮาเบอร์แลนด์ บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 14964
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า เกียวโต
5 วัน 3 คืน
มีวันอิสระ
Thai Airways
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
7 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
โกเบ พอร์ต ทาวเวอร์
โกเบ พอร์ต ทาวเวอร์
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ปราสาทฮิเมะจิ
ปราสาทฮิเมะจิ
สะพานอาคาชิไคเคียว
สะพานอาคาชิไคเคียว
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน