ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 8 วัน 5 คืน ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น บิน Etihad Airways

ชมสถาปัตย์
รหัส 16113
ทัวร์ยุโรป - เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน
8 วัน 5 คืน
Etihad Airways
Etihad Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
14 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
หมู่บ้านกีธูร์น
หมู่บ้านกีธูร์น
หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
จัตุรัสแกรนด์เพลซ
จัตุรัสแกรนด์เพลซ
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 55 EUR
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 4000 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน