ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ลูเซิร์น 9 วัน 7 คืน ยอดเขาจุงเฟรา กระเช้ายักษ์สู่เขากลาเซียร์ 3000 บิน Swiss International Air Lines

ทั่วไป
รหัส 15604
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - สวิส
9 วัน 7 คืน
Swiss International Air Lines
Swiss International Air Lines
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
17 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
7 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
ยอดเขากลาเซียร์ 3000
ยอดเขากลาเซียร์ 3000
สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์)
สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์)
ยอดเขาจุงเฟรา
ยอดเขาจุงเฟรา
น้ำตกไรน์
น้ำตกไรน์
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 21 CHF
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 3500 บาท
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน