ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า 6 วัน 4 คืน วัดอาซะกุสะ ปราสาทโอซาก้า บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 15390
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว โอซาก้า
6 วัน 4 คืน
มีวันอิสระ
เม.ย.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 56,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
ปราสาทโอซาก้า
ปราสาทโอซาก้า
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ย่านชินจูกุ
ย่านชินจูกุ
วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน