ทัวร์ตุรกี บาห์เรน ทัวร์ตุรกี บาห์เรน 8 วัน 6 คืน ม้าไม้แห่งเมืองทรอย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส บิน GULF AIR หมู่บ้านอุชหิซาร์ โบสถ์เซนต์บาร์บาราเกอเรเม	อังการ่า ร้านพรม (โรงงานทอพรม) โรงงานเซรามิค โรงงานเครื่องประดับ (ร้านเครื่องประดับตุรกี) ระบำหน้าท้อง คัปปาโดเกีย โบสถ์แอปเปิ้ลเกอเรเม่ โบสถ์มังกรเกอเรเม่ ตลาดมานามา ประตูสู่บาห์เรน ป้อมปราการบาห์เรน มัสยิดอัลฟาเตห์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังทอปกาปี พระราชวังโดลมาบาเช อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย สุเหร่าสีน้ำเงิน จัตุรัสทักซิม แกรนด์บาซาร์ ฮิปโปโดรม อิสตันบูล พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ เกอเรเม นครใต้ดิน ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ เมืองโบราณเฮียราโพลิส ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล โรงงานหนังชั้นนำ โรงละครเอเฟซุส วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน หอสมุดเซลซุส บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอเฟซุส ไอยวาริค ม้าไม้จําลองแห่งทรอย ทรอย ช่องแคบดาร์ดะเนลส์ ชานัคคาเล่ ทัวร์ครับ ทัวร์ตุรกี บาห์เรน 8 วัน 6 คืน ม้าไม้แห่งเมืองทรอย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส บิน GULF AIR 27990.0 new
4.9 17
ทัวร์ตุรกี บาห์เรน 8 วัน 6 คืน ม้าไม้แห่งเมืองทรอย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส บิน GULF AIR
ชมสถาปัตย์
รหัส 12551
ชมสถาปัตย์
รหัส 12551
ลดราคา
ตุรกี บาห์เรน
ทัวร์ตุรกี
8 วัน 6 คืน
ต.ค. ต.ค.
สุเหร่าสีน้ำเงิน / ปราสาทปุยฝ้าย / ม้าไม้จําลองแห่งทรอย
GULF AIR
31,990
฿27,990
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์
ชมสถาปัตย์
รหัส 12551
ลดราคา
ตุรกี บาห์เรน
ทัวร์ตุรกี
8 วัน 6 คืน
ต.ค. ต.ค.
สุเหร่าสีน้ำเงิน / ปราสาทปุยฝ้าย / ม้าไม้จําลองแห่งทรอย
GULF AIR
31,990
฿27,990
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
21 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
6 คืน
ระดับสายการบิน
บินเช้า
35 สถานที่ท่องเที่ยว
7 กิจกรรม
1 ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มี วันอิสระ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
รายละเอียดของทัวร์
ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด เดินทาง 8 วัน 6 คืน
 • เช้า

  • 08.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน GULF AIR (GF) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร
  • **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที

  เที่ยวบินทั้งไปและกลับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการบิน ทั้งนี้เป็นไปตามกฎและตารางบินของแต่ละซีซั่นแตกต่างกันออกไป ก่อนทำการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามข้อมูลกับทางบริษัท ก่อนทุกครั้ง

  • 11.50 น. บินลัดฟ้าสู่ บาห์เรน โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF153 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 45 นาที

  บ่าย

  • 14.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน ประเทศบาห์เรน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
  • จากนั้นนำท่านเข้าชม มัสยิด Al Fateh หนึ่งในมัสยิดที่ขึ้นชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก และเป็นมัสยิดที่ถูกตกแต่งด้วยวัสดุชั้นเลิศที่รวบรวมมาจากทั่วโลก *** หมายเหตุ : หากวันเวลาดังกล่าวทางมัสยิดมีกิจกรรมทางศาสนาหรือมีประกาศห้ามเข้าชมภายในมัสยิดด้วยเหตุผลใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเข้าชม และทางคณะทัวร์จะให้ท่านได้ฟังบรรยายและการถ่ายรูปจากภายนอกมัสยิดเท่านั้น
  • จากนั้นเราจะพาท่านไปสัมผัสเรื่องราวประวัติศาสตร์ 5,000 ปี ที่ ป้อมปราการบาห์เรน (Qal’at al-Bahrain) หรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่า ‘Bahrain Fort’ ที่ป้อมปราการแห่งนี้ท่านจะได้เห็นความน่ามหัศจรรย์ใจของภูมิปัญญาในการก่อสร้างป้อมปราการขึ้นมาจากหินจนมีความแข็งแกร่งมานานนับพันปีที่แม้แต่นักโบราณคดีก็ยังหาคำตอบที่แน่ชัดไม่ได้ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO World Heritage Site ในปี ค.ศ.200
  • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม ประตูสู่บาห์เรน (Bab al Bahrain) ออกแบบโดย Sir Charles Belgrave ที่ปรึกษาเจ้าผู้ครองรัฐบาห์เรนเพื่อเป็นทางเข้าไปสู่ตลาดมานามาซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญและแหล่งจับจ่ายของท้องถิ่น สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ค.ศ. 1945 และได้รับการตกแต่งเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1986 เพื่อปรับเปลี่ยนให้มีรูปร่างเป็นสถาปัตยกรรมอิสลามมากขึ้น
  • จากนั้นเราจะพาท่านไปเปิดประตูสู่วัฒนธรรมวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของชาวบาห์เรนที่ ตลาดพื้นเมือง Manama Souq ตลาดขนาดใหญ่ใจกลางเมืองที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวเมือง ซึ่งที่นี่ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นอย่างเป็นกันเอง พร้อมช็อปปิ้งของฝากอันเป็นเอกลักษณ์จากประเทศบาห์เรน และลิ้มรสอาหารพื้นเมืองขนานแท้ที่หาชิมที่ไหนไม่ได้ในโลกนี้ นอกจากที่นี่เท่านั้น!!

  ค่ำ

  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน เพื่อนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมือง อิสตันบูล ประเทศตุรกี
  • 21.00 น. บินลัดฟ้าสู่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF045 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที
  • 01.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล ประเทศตุรกี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
  • สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  Place Black Icon ท่าอากาศยานบาห์เรน
  ท่าอากาศยานบาห์เรน

  เป็นท่าอากาศยานประจำประเทศบาห์เรน ตั้งอยู่ที่เกาะอัล มูฮาร์รัก บริเวณทางตอนเหนือสุดของมานามา ประเทศบาห์เรน และเป็นท่าอากาศยานปฏิบัติการหลักของสายการบินกัลฟ์แอร์ (Gulf Air)

  Place Black Icon มัสยิดอัลฟาเตห์
  มัสยิดอัลฟาเตห์

  เป็นหนึ่งในมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมพื้นที่ 6,500 ตารางเมตร มีความสามารถในการรองรับผู้ละหมาดมากกว่า 7,000 คน ตั้งอยู่ติดกับ King Faisal Highway ใน Juffair ซึ่งเป็นย่านชานเมืองของ มานามา มัสยิดแห่งนี้สร้างขึ้นโดยชีคอิซาอินซัลมานอัลคาลิฟาเมื่อตอนปลายปี 1987 และได้รับการตั้งชื่อตามอาเหม็ดอัลฟาเตห์

  Place Black Icon ป้อมปราการบาห์เรน
  ป้อมปราการบาห์เรน

  เป็นป้อมปราการโบราณที่ตั้งอยู่ในบาห์เรน ที่นี่เกิดจากการขุดค้นทางโบราณคดีดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1954 มีความสูง 12 เมตร ตัวป้อมแบ่งออกเป็น 7 ชั้นซึ่งมีร่องรอยว่าที่นี่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ 2300 ปีก่อนคริสตกาลและคงอยู่มาจนถึงช่วงศตวรรษที่ 18 และทำให้พบว่าชาวกรีก ชาวโปรตุเกส และชาวเปอร์เซียครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอารยธรรม Dilmun ป้อมปราการนี้ถูกจารึกไว้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี 2005

  Place Black Icon ประตูสู่บาห์เรน
  ประตูสู่บาห์เรน

  เป็นอาคารประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ที่ด่านศุลกากรในบริเวณเขตศูนย์กลางธุรกิจของมานามาในประเทศบาห์เรน ที่นี่ออกแบบโดยเซอร์ชาร์ลส์เบลเกรฟ ที่ปรึกษาของประมุขและสร้างเสร็จในปี 1949 สิ่งปลูกสร้างนี้ประกอบด้วยซุ้มประตูขนาดใหญ่ด้านล่างซึ่งวิ่งไปตามถนนซึ่งมักเรียกกันว่าประตูทางเข้ามานามา

  Place Black Icon ตลาดมานามา
  ตลาดมานามา

  เป็นตลาดอันเก่าแก่ของมานามา เมืองหลวงของประเทศบาห์เรน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมานามาซึ่งอยู่ระหว่างส่วนเก่าของเมืองและย่านธุรกิจ ตอนนี้ถูกแบ่งออกเป็นส่วนใหม่และส่วนเก่า เป็นถนนคนเดินในขณะที่พื้นที่เก่ามีถนนสำหรับรถยนต์และทางเดินสำหรับคนเดินเท้า ทั้งยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟเปิดให้บริการอยู่รอบๆ ตลาดแห่งนี้ถือเป็นจุดนัดพบที่สำคัญอีกแห่งของชาวเมือง

  Place Black Icon ท่าอากาศยานบาห์เรน
  ท่าอากาศยานบาห์เรน

  เป็นท่าอากาศยานประจำประเทศบาห์เรน ตั้งอยู่ที่เกาะอัล มูฮาร์รัก บริเวณทางตอนเหนือสุดของมานามา ประเทศบาห์เรน และเป็นท่าอากาศยานปฏิบัติการหลักของสายการบินกัลฟ์แอร์ (Gulf Air)

  Place Black Icon ท่าอากาศยานอิสตันบูล
  ท่าอากาศยานอิสตันบูล

  ท่าอากาศยานอตาเติร์ก ประเทศตุรกี อยู่ห่างจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง 20 กิโลเมตร เปิดให้บริการครั้งแรกในปี 1912 ในฐานะเป็นสนามบินของกองทัพก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสนามบินพลเรือนในเวลาต่อมา สนามบินเดิมชื่อสนามบิน Yeşilköy ในปี 1980 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นท่าอากาศยานอิสตันบูลอตาเติร์ก เพื่อเป็นเกียรติแก่ Mustafa Kemal Atatürk ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี

  สรุป
  GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านออกเดินทางจากเมืองอิสตันบุลสู่ เมืองชานักกาเล (Canakkale) ด้วยระยะทาง 307 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 4.20 ชั่วโมง โดยประมาณ) ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามของขุนเขาสลับกับวิวชายทะเล
  • จากนั้นนำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากสู่เมืองชานัคคาเล่ ผ่านช่องแคบดาร์ดะแนลล์ (Dardanelles) ไปยัง กรุงทรอย (Troy)

  บ่าย

  • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านเข้าชม กรุงทรอย (Troy) เมืองที่ถูกสร้างขึ้นมาประมาณ 4,000 ปีที่แล้ว
  • นำท่านชม เมืองโบราณทรอย (Troy Ancient City) เดินแดนสงครามอันเลื่องลือ ที่โอเมอร์ได้เรียบเรียงไว้ในมหากาพย์อีเลียดและโอดิสชี ที่ถูกทำลายจนวอดวายจากกองทัพกรีก ปัจจุบันเหลือเพียงซากที่ทับถมซ้อนกันถึง 9 ชั้น และอนุสรณ์อันยิ่งใหญ่อย่างม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1998
  • นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย (Wooden Horse of Troy) ม้าไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์เรื่อง ทรอย (Troy) เป็นหนึ่งในอาวุธยุทโธปกรณ์อันชาญฉลาดในสมัยนั้น ที่ชาวกรีกใช้อุบายส่งม้าไม้ให้เมืองทรอยเพื่อเป็นของกำนัล แต่ได้แอบบรรจุคนมาในม้าไม้เพื่อเข้ามาเปิดประตูเมืองทรอย ให้ทหารเข้าเมืองจนทำให้เมืองทรอยล่มสลาย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลการศึกของนักรบโบราณ
  • จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปที่ เมืองอวาลิค (Ayvalık) เมืองชายทะเลทางตะวันตกเฉียงเหนือของชายฝั่งทะเลอีเจียนที่ห้อมล้อมไปด้วยภูเขาและทะเลและล้อมรอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่

  ค่ำ

  • บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก GRAND MILANO HOTEL หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon ชานัคคาเล่
  ชานัคคาเล่

  เมืองชานัคคาเล่ (Canakale) ห่างจากอิสตันบูลประมาณ 5-6 ชั่วโมง ตั้งอยู่บนทะเลมาร์มาราและทะเลอีเจียน เมืองแห่งนี้จึงเคยเป็นชุมทางการค้า ศูนย์กลางการเดินเรือเชื่อมต่อเอเชียกับยุโรป

  Place Black Icon ช่องแคบดาร์ดะเนลส์
  ช่องแคบดาร์ดะเนลส์

  เป็นช่องแคบที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ที่กั้นระหว่างคาบสมุทรกัลลิโพลี (Gallipoli) ของตุรกีส่วนที่อยู่ในทวีปยุโรปกับตุรกีส่วนที่อยู่ในทวีปเอเชีย เชื่อมทะเลมาร์มะรา (Sea of Marmara) กับทะเลอีเจียน (Aegean)

  Place Black Icon ทรอย
  ทรอย

  มีอยู่จริง บนฝั่งทะเลใกล้ ๆ ปากช่องแคบดาร์ดะเนลส์ ที่แยกยุโรปกับเอเชียออกจากกัน เช่นเดียวกับช่องแคบบอสฟอรัสทางเหนือของทะเลมาร์มาร่า ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่นักโบราณคดีได้ขุดค้นพบ ให้ซากปรักหักพังทั้งหลาย ปรากฏต่อสายตาของคนรุ่นหลัง ตุรกียังได้สร้างม้าไม้จำลอง (Wooden Horse of Troy) ขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ที่หลงใหลในมหากาพย์อีเลียด ได้เห็นด้วยตาของตนเองด้วย

  Place Black Icon ม้าไม้จําลองแห่งทรอย
  ม้าไม้จําลองแห่งทรอย

  ม้าไม้จําลองแห่งทรอย (Troy istanbul) สงครามม้าไม้ เป็นสงครามที่สำคัญตำนานของกรีก เป็นสงครามระหว่างกองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอย โดยกรีกได้สร้างม้าไม้โทจันขึ้นเพื่อเป็นแผนการหลอกชาวทรอย เพื่อลอบเข้าไปยึดเมือง

  Place Black Icon ไอยวาริค
  ไอยวาริค

  เมืองไอยวาริค เป็นเมืองชายทะเลที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของชายฝั่งทะเลอีเจียนของตุรกี

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  GRAND MILANO HOTEL หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเอเฟซุส (Ephesus)
  • เข้าชม เมืองโบราณเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวLonia จากกรีกซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมืองซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิซุสขึ้นเป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน
  • เข้าชม บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary) เชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้างหลังนี้ ถูกค้นพบโดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmeric บริเวณด้านนอกของบ้านมีก๊อกน้ำสามก๊อก ที่เชื่อว่าเป็นก๊อกน้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่อง สุขภาพ ความร่ำรวย และความรัก ถัดจากก๊อกน้ำเป็น กำแพงอธิษฐาน เชื่อว่าหากต้องการให้สิ่งที่ปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผ้าฝ้ายแล้วนำไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน
  • ชมอาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส ได้แก่ ห้องสมุดของเซลซุส (Library of Celsus) และอาคารสำคัญอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian) สร้างขึ้นถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก
  • จากนั้นปิดท้ายกันที่สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึ่งสร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็นที่นั่งเป็นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน สร้างในสมัยกรีกโบราณ แต่ชาวโรมันมาปรับปรุงให้ยิ่งใหญ่มากขึ้น ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้
  • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเครื่องหนัง (Leather Factory) ซึ่งตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุดเป็นประเทศที่มีฐานการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับต้นๆของโลก อีกทั้งยังผลิตเสื้อหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael kors อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย

  บ่าย

  • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุกคาเล่ (Pamukkale) (ระยะทางประมาณ 189 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนไหลลงสู่หน้าผา จนเกิดผลึกกึ่งสถาปัตยกรรมสีขาวขึ้นสวยงามแปลกตา
  • นำท่านชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ คำว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นที่มีแร่หินปูน ผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก รินเอ่อล้นขึ้นมาเหนือผิวดิน และทำปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ้ว เป็นแอ่ง เป็นชั้นลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ จนทำให้ ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988

  ค่ำ

  • บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก NINOVA THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon เมืองโบราณเอเฟซุส
  เมืองโบราณเอเฟซุส

  อดีตเมืองใหญ่สุดแห่งเอเชีย มีอายุราว 2 พันปี ซึ่งถือว่าเป็นเมืองเก่าที่มีสภาพสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก(เทียบกับเมืองอื่นๆในยุคเดียวกัน) ปัจจุบันจะทำการขุดแต่งบูรณะได้แค่เพียง 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ แต่ว่าเมืองนี้ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์แห่งอารยธรรมกรีก-โรมันอันสุดคลาสสิคที่ยังคงอยู่คู่กับตุรกี ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันมากมายผ่านงานสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม รวมไปถึงผ่านทางความเชื่อต่างๆ

  Place Black Icon บ้านพระแม่มารี
  บ้านพระแม่มารี

  เชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ตั้งอยู่บนภูเขาสูง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คริสศาสนิกชนจะต้องหาโอกาสขึ้นไปนมัสการให้ได้สักครั้ง บ้านพระแม่มารี มีลักษณะเป็นบ้านชั้นเดียว ภายในเป็นห้องโถงกว้าง ๆ ไม่มีสิ่งตกแต่งภายในมากนัก มีภาพเขียนที่ฝาผนังและแท่นบูชา

  Place Black Icon หอสมุดเซลซุส
  หอสมุดเซลซุส

  Place Black Icon วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน
  วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน

  Place Black Icon โรงละครเอเฟซุส
  โรงละครเอเฟซุส

  จุคนได้ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดล้อมด้วยที่นั่งชมไล่ระดับขึ้นไป ปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่และมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบ้างเป็นครั้งคราว

  Place Black Icon โรงงานหนังชั้นนำ
  โรงงานหนังชั้นนำ

  โรงงานผลิตเสื้อหนังคุณภาพดี ให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์เสื้อหนัง ตามอัธยาศัย ซึ่งตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด ทั้งยังผลิตเสื้อหนังให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace, Prada, Michael kors อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย

  Place Black Icon ปามุคคาเล
  ปามุคคาเล

  เป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสุด มีไฮไลท์คือปราสาทปุยฝ้ายสุดวิจิตร บ่อน้ำร้อนศักดิ์สิทธิ์แห่งตุรกี ทั้งงดงามราวกับเป็นน้ำพุร้อนจากสวรรค์ และมีสรรพคุณในการบำบัดโรคจนกลายเป็นสปาธรรมชาติมานานกว่าพันปี

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  NINOVA THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า  

 • เช้า

  • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านเข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อน นำท่านชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ด้านข้างของอ่างน้ำ เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน้ำตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น้ำแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ น้ำแร่นี้มีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนำมาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ำพุร้อนสามารถรักษาโรคได้
  • จากนั้นนำท่านเข้าชม นครโบราณเฮียราโปลิส (Hierapolis) นครเฮียราโปลิสในสมัยก่อนนั้นเชื่อกันว่าเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ ด้วยชื่อว่าเฮียรา (Hiera) ที่แปลว่าศักดิ์สิทธิ์ (Holy) และโปลิส (Polis) ที่แปลว่านคร (City) ซึ่งก่อตั้งโดยกษัตริย์ยูเมเนสที่สองแห่งแพอร์กามุม นอกจากนี้ท่านยังชมสถานที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล่ (Pamukkale Museum) โรงอาบน้ำโรมัน (The Baths) ซากโบสถ์สมัยไบแซนไทน์ ฐานวิหารอะพอลโล (Temple of Apollo) และ โรงมหรสพโรมัน (The Theatre) เป็นต้น

  บ่าย

  • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) (ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3.20 ชั่วโมง โดยประมาณ) คัปปาโดเกีย เป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งในตุรกี ตัวเมืองสามารถมองเห็นทั้งทะเลดำและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้ทั้งสอง เมืองคัปปาโดเกีย ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์แปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ที่งดงาม ในปีค.ศ.1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้พื้นที่มหัศจรรย์แห่งนี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี

  ค่ำ

  • บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • จากนั้นนำท่านชม ระบำหน้าท้อง (Belly dance) เพลิดเพลินไปกับการแสดงระบำหน้าท้องในชื่อ Cappadocia Turkish การแสดงระบำที่ที่สืบทอดกันมายาวนานและเก่าแก่ที่สุดของโลกเลยก้ว่าได้ แรกเริ่มการระบำหน้าท้องนั้นเกิดขึ้นในอียิปต์โบราณและแพร่กระจายไปยังตะวันออกกลาง ในอียิปต์โบราณผู้หญิงมักเต้นรำเพื่อเฉลิมฉลองชีวิตที่มีแต่ความสุข
  • สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก MUSTAFA HOTEL หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon ปราสาทปุยฝ้าย
  ปราสาทปุยฝ้าย

  เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อนที่มีลักษณะเป็นหน้าผาที่กว้างใหญ่ ด้านข้างของอ่างน้ำจะเป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน้ำตกแช่แข็ง มองดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆ หรือปุยฝ้าย นำ้แร่ที่ไหลลงแต่ละชั้นจะกลายเป็นหินปูนย้อยห้อยเป็นรูปต่างๆ อย่างมหัศจรรย์ ในอดีตชาวโรมันเชื่อว่าน้ำที่นี่สามารถรักษาโรคได้

  Place Black Icon เมืองโบราณเฮียราโพลิส
  เมืองโบราณเฮียราโพลิส

  มีไฮไลต์อยู่ที่สระน้ำแร่โบราณ ที่มีน้ำแร่ธรรมชาติผุดขึ้นมาชั่วนาตาปีนับแต่อดีตคราวสร้างเมืองจนถึงปัจจุบัน และเป็นน้ำแร่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของสรรพคุณการรักษาโรค ไม่ว่าจะเป็นโรคผิวหนัง โรคความดันโลหิตสูง โรคเส้นประสาท เป็นต้น สามารถลงไปแช่ได้ ซึ่งทางเมืองได้มีการปรับแต่งภูมิทัศน์รอบสระน้ำแร่อย่างดี

  Place Black Icon ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ
  ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ

  เป็นห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณในตุรกี ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ำให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้

  Place Black Icon คัปปาโดเกีย
  คัปปาโดเกีย

  เป็นบริเวณที่อยู่ระหว่างทะเลดำกับภูเขาเทารุสเป็นพื้นที่พิเศษที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ทำให้ลาวาที่พ่นออกมาและเถ้าถ่านจำนวนมหาศาล กระจายไปทั่วบริเวณทับถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ขึ้นมา จากนั้นกระแสน้ำ ลม ฝน แดด และหิมะ ได้ร่วมด้วยช่วยกันกัดเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยาย จนชนพื้นเมืองเรียกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้า”

  Place Black Icon ระบำหน้าท้อง
  ระบำหน้าท้อง

  ระบำหน้าท้อง Belly Dance เป็นศิลปะการร่ายรำที่เน้นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อท้องและสะโพก จากสาวสวยสุดเซ็กซี่ชาวอาหรับ

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  MUSTAFA HOTEL หรือเทียบเท่า

 • **ท่านที่สนใจนั่งบอลลูนสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ไกด์ อัตราค่าบริการไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ (Optional Tour) **

  • บอลลูนทัวร์ (Balloon Tour) ** สำหรับท่านที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย โปรแกรมเสริมพิเศษ จำเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 04.30 – 05.00 น. โดยมีรถท้องถิ่นมารับไปขึ้นบอลลูน เพื่อชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย ในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาเดินทางจากโรงแรมไปขึ้นบอลลูน ประมาณ 30 – 45 นาที อยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการขึ้นบอลลูน ท่านละ ประมาณ 250 – 300 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ขึ้นอยู่กับฤดูกาลและช่วงเวลา

  ข้อควรทราบ :

  • กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรมเสริมการขึ้นบอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นกิจกรรมขึ้นอยู่การรับผิดชอบในชีวิตและทรัพย์สินของท่านเอง
  • ท่านที่เมารถ กรุณาทานยาแก้เมารถล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก่อนออกเดินทาง และควรแจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบตั้งแต่ก่อนวันเดินทางและเข้าร่วมกิจกรรม
  • กิจกรรมนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรง หรือ ตั้งครรภ์ เข้าร่วมโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  เช้า

  • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านเข้าชม นครใต้ดินไคมัคลีหรือนครชาดัค (Underground City of Derinkuyu or Kaymakli) เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจาก เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากชาวโรมัน ที่ต้องการทำลายล้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ นครไคมัคลีมีชั้นล่างที่ลึกที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่องทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ บางห้องเป็นห้องโถงกว้างว่ากันว่าสามารถจุคนได้มากกว่า 30,000 คน

  บ่าย

  • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม่ (Goreme) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณของเมืองคัปปาโดเกีย ในตอนกลางของอานาโตเลีย ประเทศตุรกี เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการทอพรม และ การผลิตเครื่องเซรามิกล้ำค่าแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
  • นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (Open Air Museum of Goreme) ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1985 เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ.9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์
  • นำท่านชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา (St. Barbar Church) ,โบสถ์มังกร (Snake Church) และ โบสถ์แอปเปิ้ล (Apple Church)
  • นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไว้เป็นที่อยู่อาศัย และถ้ามองดีๆจะรู้ว่าอุซิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุซิซาร์ ก็มีไว้ทำหน้าที่เป็นป้อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไว้สอดส่องข้าศึกยามมีภัยอีกด้วย จากนั้นอิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพบ้านพื้นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่
  • จากนั้นให้ท่านได้แวะชม โรงงานทอพรม (Carpet Factory) , โรงงานเซรามิก (Ceramic Factory) และ โรงงานเครื่องประดับ (Jewelly Factory) เพื่อให้ท่านได้ชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินค้าพื้นเมืองที่มีคุณภาพและชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย
  • สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางไปยัง กรุงอังการา Ankara (ระยะทาง 287 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) กรุงอังคาราถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเมืองอิสตันบูล (Istanbul)

  ค่ำ

  • บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก SERGAH HOTEL ระดับ 4* หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon นครใต้ดิน
  นครใต้ดิน

  มีลักษณะเป็นเมืองใต้ดิน เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู โดยชั้นล่างที่ลึกที่สุด ลึกถึง 85 เมตรทีเดียว เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่องทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แม้จะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใต้ดินหลายชั้น แต่ว่าอากาศในนั้นถ่ายเทเย็นสบาย หน้าร้อนอากาศเย็น หน้าหนาวอากาศอบอุ่น

  Place Black Icon เกอเรเม
  เกอเรเม

  เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ ซึ่งชาวคริสต์มีความต้องการที่จะเผยแพร่ศาสนา ได้ขุดเจาะแท่งหินที่เกิดจากเศษเถ้าจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อสามสิบล้านปีก่อน (แท่งหินมีรูปร่างแปลกตาเพราะถูกกัดเซาะจากหิมะและลมในขณะที่ยังไม่แข็งตัวดี) เป็นถ้ำต่างๆเป็นจำนวนมากให้เป็นโบสถ์เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเพื่อสำหรับหลบภัยและป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ "เกอเรเม่" ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี ค.ศ.1985

  Place Black Icon พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่
  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่

  เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์

  Place Black Icon โบสถ์เซนต์บาร์บาราเกอเรเม
  โบสถ์เซนต์บาร์บาราเกอเรเม

  เป็นโบสถ์แบบถ้ำโบราณที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 สถาปัตยกรรมของโบสถ์นั้นคล้ายกับโบสถ์ Carikli ส่วนภายในเป็นรูปกากบาทและมีโดมอยู่ตรงกลาง พระเยซูคริสต์ถูกทาสีบนบัลลังก์ของเขาบนโดม บนกำแพงด้านเหนือของโบสถ์นักบุญจอร์จและนักบุญดอร์ยถูกวาดโดยการต่อสู้ด้วยม้าของพวกเขากับมังกร

  Place Black Icon โบสถ์มังกรเกอเรเม่
  โบสถ์มังกรเกอเรเม่

  เป็นโบสถ์โบราณที่มีทางเดินยาวและเพดานต่ำ มันใช้ชื่อมาจากฉากบนกำแพงที่นักบุญจอร์จและนักบุญธีโอดอร์ผู้ปราบงูและมังกร นอกจากนี้ยังมีฉากที่จักรพรรดิคอนสแตนตินเคลื่อนไหวและแม่ของเขาเซนต์เฮเลน่า อีกหนึ่งฉากที่น่าสนใจนั้นเกี่ยวกับนักบุญชื่อ Onuphrius นักบุญนี้มีชีวิตในจินตนาการในทะเลทรายใกล้ธีบส์ในอียิปต์ เขาวาดด้วยเคราสีเทายาวและชุดหนึ่งใบลอเรลซึ่งอยู่ในโบสถ์นี้

  Place Black Icon โบสถ์แอปเปิ้ลเกอเรเม่
  โบสถ์แอปเปิ้ลเกอเรเม่

  เป็นโบสถ์เก่าแก่ในเกอเรเม่ ถูกสร้างขึ้นประมาณปี 1550 มีเก้าโดม สามคอลัมน์หลักและเสาสี่เสา มีแผนผังพื้นของกางเขนกรีกที่ล้อมรอบ ชื่อของโบสถ์สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากต้นแอปเปิ้ลที่อยู่หน้าประตูโบสถ์ ภายใต้จิตรกรรมฝาผนังที่พังทลายบางคนสามารถมองเห็นการตกแต่งแบบดั้งเดิมและรูปทรงเรขาคณิตของยุค Iconoclastic หลังจากนั้นถูกปกคลุมด้วยชั้นของปูนปลาสเตอร์

  Place Black Icon หมู่บ้านอุชหิซาร์
  หมู่บ้านอุชหิซาร์

  หมู่บ้านโบราณที่อุชหิซาร์ (Uchisar) หมู่บ้านที่มีภูเขาขนาดใหญ่ที่มีรูพรุนไปจนทั่ว ในสมัยก่อนมีไว้เป็นป้อมปราการเอาไว้สอดส่องข้าศึกลักษณะคล้ายจอมปลวกหรือรวงผึ้งขนาดใหญ่ รวมๆ มีหินรูปกรวยคว่ำ รูปกระโจม กระจัดกระจายอยู่รอบๆ ชมวิวอันสวยงามของคัปปาโดเกีย และยังมองเห็นลักษณะของธรรมชาติที่เป็นเหมือนแคนยอน คลื่นหิน และหมู่หินรูปทรงแปลกตา

  Place Black Icon ร้านพรม (โรงงานทอพรม)
  ร้านพรม (โรงงานทอพรม)

  พรมเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของตุรกี ซึ่งมีสองแบบตามลักษณะความยาวของเส้นใยที่ใช้ทอคือ ฮาลื่อและคิลิม ฮาลื่อเป็นพรมแบบทั่วไปที่เห็นกัน วัสดุที่ใช้ทอมีทั้งขนสัตว์ฝ้าย ไหม เมื่อผูกปมแล้วจะตัดเส้นใยออก ด้านหนึ่งจึงปุยขึ้นเป็นลายตามที่ช่างต้องการ ส่วนคิลิมใช้วัสดุเหมือนกัน แต่ทอโดยไม่ตัดด้ายพรม จึงมีลายเหมือนกันสองด้าน

  Place Black Icon โรงงานเซรามิค
  โรงงานเซรามิค

  โรงงานเซรามิค (Pottery at Avanos Village) คุณภาพดีของประเทศตุรกี ให้เวลาท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย

  Place Black Icon โรงงานเครื่องประดับ (ร้านเครื่องประดับตุรกี)
  โรงงานเครื่องประดับ (ร้านเครื่องประดับตุรกี)

  เลือกชม เลือกซื้อเครื่องประดับจากประเทศตุรกีกันได้ตามอัธยาศัย

  Place Black Icon อังการ่า
  อังการ่า

  เมืองอังการ่า (Ankara) ระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงเป็นเมืองหลวงของประเทศตุรกี ตั้งอยู่บนฝั่งทวีปเอเชีย ชาวตุรกีจะเรียกดินแดนฝั่งเอเชียว่าอนาโตเลีย และอังการ่าเป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากอีสตันบูล

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  SERGAH HOTEL หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านออกเดินทางจาก กรุงอังราคา สู่ กรุงอิสตันบูล (Istanbul) (ระยะทาง 450 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง โดยประมาณ) ให้ท่านได้พักผ่อนและชมทัศนียภาพระหว่างทาง

  บ่าย

  • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านเข้าชม ฮิปโปโดรม (Hippodrome) สิ่งก่อสร้างจากสมัยกรีกซึ่งใช้เป็นสนามแข่งม้า และการแข่งขันขับรถศึก (Chariot Racing) มีเสาโอเบลิสค์ซึ่งเหลือแค่ส่วนปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยังสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมีค่ายิ่ง
  • จากนั้นนำทุกท่านชม Grand Bazar ตลาดในย่านเมืองเก่า ในภาษาตุรกีเรียกว่า “Kapalıçarsı” หมายถึงตลาดใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1461 โดย สุลต่านเมห์เหม็ดที่ 2 แห่งจักรวรรดิออตโตมัน (Fatih Sultan Mehmet) เพื่อกระตุ้นความทางเศรษฐกิจ และเป็นแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า ในเส้นทางสายไหม จากกรุงคอนสแตนติโนเปิล ไปยังประเทศต่างๆ ตลาดแห่งนี้มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน อิสระให้ท่านได้เดินชทสินค้า
  • หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินชม Taksim Square ถนนใจกลางเมืองอิสตันบูลที่ได้ครึกครื้นไปด้วยร้านรวงต่างๆ มากมาย และเดินชมวิถีชีวิตผุ้คนที่

  ค่ำ

  • บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรม
  • สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่า

  Place Black Icon อิสตันบูล
  อิสตันบูล

  เมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส และทวีปเอเชีย ฝั่งอนาโตเลีย การได้ไปเยือนเหมือนการอยู่คาบเกี่ยวระหว่าง 2 อารยธรรมที่มีคุณค่าดั่งอัญมณีของโลก

  Place Black Icon ฮิปโปโดรม
  ฮิปโปโดรม

  สร้างในสมัยจักรพรรดิเซ็ปติมุส เซเวรุส เป็นสนามอาเรน่าที่ใช้สำหรับการแข่งม้า และกิจกรรมต่างๆสามารถจุผู้คนได้กว่า 100,000 คน ในฮิปโปโดรมมีอนุสาวรีย์เด่นๆสามแห่งคือ เสาโอบีลิสก์ฟาโรหืธุตโมส (Obelisk of Pharaoh Thutmose) ซึ่งคอนคอนสแตนตินมหาราชนำมาจากเมืองคาร์นัคประเทศอียิปในสมัยที่มีการขนย้ายอนุสาวรีย์ต่างๆมาจากอาณาจักรยุคโบราณ, เสางู (Serpentine colum) สลักเป็นรูปสามเหลี่ยมตัวกระหวัดรัดพันกันเดิทตั้งอยู่ที่วิหารเทพอพอลโล่แห่งเมืองเดลฟี, เสาคอลัมน์คอนสแตนตินที่ 7 (Column of Constantine VII) ตั้งขึ้นในปี ค.ศ.940 แต่ไม่ทราบประวัติที่แน่ชัด

  Place Black Icon แกรนด์บาซาร์
  แกรนด์บาซาร์

  ตลาดในร่ม (Kapali Carsisi หรือ Covered Bazaar) หรือ แกรนด์บาซาร์ (Grand Bazaar) เป็นตลาดเก่าแก่ สร้างครั้งแรกในสมัยสุลต่านเมห์เม็ดที่ 2 เมื่อปี ค.ศ. 1461 ตลาดนี้กินเนื้อที่กว่า 2 แสนตารางเมตร ประกอบด้วยร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน ขายของสารพัด ตั้งแต่ทองหยอง เครื่องประดับ พรม เครื่องเงิน เครื่องหนัง กระเบื้อง เครื่องทองแดง ทองเหลือง สินค้าหัตถกรรม ของที่ระลึก ฯลฯ ที่นี่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงตั้งราคาสินค้าเอาไว้ค่อนข้างสูง ควรต่อรองราคาให้มาก

  Place Black Icon จัตุรัสทักซิม
  จัตุรัสทักซิม

  เป็นแหล่งช็อปปิ้งที่คึกคัก เป็นที่นิยมของคนพื้นเมืองและชาวต่างชาติมีรถรางแล่นเป็นแนวขนานกับรถตลอดสาย เมื่อเดินเข้าไปตามถนนต่างๆซึ่งเรียงรายด้วยร้านอาหารนานาประเภท ร้านขายของเก่า และสินค้าที่สันสมัยประปนและกลมกลืนและมีเสน่ห์

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านเข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) หรือ ชื่อเดิมคือ สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดที่ 1 (Sultan Ahmed Mosque) ที่มาของชื่อสุเหร่าสีน้ำเงินเป็นเพราะเขาใช้กระเบื้องสีน้ำเงินในการตกแต่งภายใน ซึ่งทำเป็นลายดอกไม้ต่าง ๆ เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทำพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าที่นครเมกกะ สุเหร่านี้สร้างในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ปีก่อนสุลต่านอาห์เหม็ดสิ้นพระชนม์ด้วยอายุเพียง 27 พรรษา) การเข้าชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรองเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาดำ เป็นการเคารพสถานที่ ถ่ายรูปได้ ห้ามส่งเสียงดัง และกรุณาทำกิริยาให้สำรวม
  • จากนั้นนำท่านชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามค้ำที่สลักอย่างวิจิตร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น จากนั้น
  • นำท่านเข้าชม อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน (Yerebatan Sarnici) สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิจัสตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็นที่เก็บน้ำสำหรับใช้ในพระราชวัง สำรองไว้ใช้ยามที่กรุงอิสตันบูลถูกข้าศึกปิดล้อมเมือง มีความกว้าง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มีเสาค้ำหลังคา 336 ต้น

  บ่าย

  • บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  • นำท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ (Dolmabahce Palace) สร้างโดยสุลต่านอับดุลเมจิต ในปี ค.ศ. 1843-1856 ยุคปลายอาณาจักรออตโตมัน เป็นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่คำนึงถึงความสิ้นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้น ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่งอยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน
  • นำท่านเข้าชม พระราชวังทอปกาปี (Topkapi Palace) สร้างในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 หรือ เมห์เมตผู้พิชิต พระราชวังแห่งนี้มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กินเนื้อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วยกำแพงสูงตามแนวฝั่งทะเลมาร์มาร่า ภายในพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล้ำค่า อาทิเช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่านในแต่ละยุค
  • จากนั้นนำท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) จุดที่บรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ่งทำให้ประเทศตุรกีได้รับสมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเนื่องจากเป็น เส้นทางเดินเรือที่เชื่อมทะเลดำเข้ากับทะเลมาร์มาร่า เราจะได้เห็นป้อมปืนที่ตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบ ขณะที่ล่องเรือให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ทั้งสองข้างที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัส ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศ

  ค่ำ

  • บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรม
  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล นำท่านเช็คอินเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยแวะเปลี่ยนเที่ยวบินที่ประเทศบาห์เรน

  Place Black Icon สุเหร่าสีน้ำเงิน
  สุเหร่าสีน้ำเงิน

  หรือชื่อเดิมคือ สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดที่ 1 ภายในประดับด้วยกระเบื้องสีฟ้าจากอิซนิค ลวดลายเป็นดอกไม้ต่างๆ เช่นกุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชั่น เป็นต้น ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ภายในมีที่ให้สุลต่านและนางในฮาเร็มทำละหมาดและสวดมนต์โดยเฉพาะ สนามด้านหน้าและด้านนอกจะเป็นที่ฝังศพของกษัตริย์และพระราชวงศ์และจะมีสิ่งก่อสร้างที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไป

  Place Black Icon สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
  สุเหร่าเซนต์โซเฟีย

  ในอดึตโบสถ์แห่งนี้ เป็นโบสถ์ที่ไว้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ แต่ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม สร้างโดย "พระเจ้าจักรพรรดิ์คอนสแตนติน" โดยโบสถ์แห่งนี้ใช้เวลาสร้างถึง 17 ปี แต่ก็ถูกผู้ก่อการร้ายบุกเผาทำลาย หลายครั้ง วอดวายนับไม่ถ้วน สาเหตุเนื่องจาก ความขัดแย้งทางศาสนาระหว่าง ศาสนาคริสต์ และ ศาสนาอิสลาม

  Place Black Icon อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน
  อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน

  อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน (Yerebatan Saray or The Underground Cistern) ซึ่งเป็นอุโมงค์เก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครอิสตันบูล สามารถเก็บน้ำได้มากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 6 กว้าง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค์ มีเสากรีกต้นสูงใหญ่ค้ำเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ต้น และมีเสาต้นที่เด่นมากคือ เสาเมดูซ่า อิสระให้ท่านถ่ายรูปและชมความงามใต้ดินของอุโมงค์เก็บน้ำขนาดใหญ่

  Place Black Icon พระราชวังโดลมาบาเช
  พระราชวังโดลมาบาเช

  พระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahce) ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปี ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระย้าขนาดใหญ่น้ำหนักถึง 4.5 ตัน เครื่องแก้วเจียระไน และพรมทอผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  Place Black Icon พระราชวังทอปกาปี
  พระราชวังทอปกาปี

  เป็นพระราชวังที่ประทับของสุลต่านมานานกว่า 3 ศตวรรษ สร้างโดย 'จักรพรรดิเมห์เม็ตผู้พิชิต' ในอดีตเคยเป็นสถานที่ฝึกขุนนางทหารรับใช้ของสุลต่านชาว ตุรกี ซึ่งคัดเลือกเด็ก ๆ คริสเตียน(พวกนอกศาสนา)มาสอนให้เป็นเติร์กและนับถือศาสนาอิสลาม ต่อมาเมื่อขุนทหารเหล่านี้ออกมารับราชการเป็นใหญ่เป็นโตในวังก็กลายเป็นหอก ข้างแคร่ และในบางยุคก็ร่วมก่อการปฏิวัติรัฐประหารเลยด้วยซ้ำ

  Place Black Icon ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส หนึ่งในช่องแคบเลื่องชื่ออันดับต้นๆ ของโลก เป็นพรมแดนธรรมชาติที่แบ่งอิสตันบูลออกจากยุโรปและเอเชีย ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมต่อกับทะเลดำ เข้ากับทะเลมาร์มาร่า ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 ก.ม. ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 ก.ม. ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่

  Place Black Icon ท่าอากาศยานอิสตันบูล
  ท่าอากาศยานอิสตันบูล

  ท่าอากาศยานอตาเติร์ก ประเทศตุรกี อยู่ห่างจากตัวเมืองอิสตันบูลเพียง 20 กิโลเมตร เปิดให้บริการครั้งแรกในปี 1912 ในฐานะเป็นสนามบินของกองทัพก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสนามบินพลเรือนในเวลาต่อมา สนามบินเดิมชื่อสนามบิน Yeşilköy ในปี 1980 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นท่าอากาศยานอิสตันบูลอตาเติร์ก เพื่อเป็นเกียรติแก่ Mustafa Kemal Atatürk ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกี

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
  -

 • เช้า

  • 02.25 น. บินลัดฟ้าสู่ บาห์เรน โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF046 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 45 นาที
  • 06.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน ประเทศบาห์เรน จากนั้นให้ท่านเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศไทย
  • 09.00 น. บินลัดฟ้าสู่ กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ) ประเทศไทย โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF150 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที
  • 20.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

  Place Black Icon ท่าอากาศยานบาห์เรน
  ท่าอากาศยานบาห์เรน

  เป็นท่าอากาศยานประจำประเทศบาห์เรน ตั้งอยู่ที่เกาะอัล มูฮาร์รัก บริเวณทางตอนเหนือสุดของมานามา ประเทศบาห์เรน และเป็นท่าอากาศยานปฏิบัติการหลักของสายการบินกัลฟ์แอร์ (Gulf Air)

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  -

มื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
มื้ออาหารเพื่อคุณ
 มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
 หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
 มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์
โรงแรมและที่พัก
คืนที่ โรงแรมและที่พัก
1
GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่า
2
GRAND MILANO HOTEL หรือเทียบเท่า
3
NINOVA THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า  
4
MUSTAFA HOTEL หรือเทียบเท่า
5
SERGAH HOTEL หรือเทียบเท่า
6
GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่า
ช่วงเวลาการเดินทาง
วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
อา 8 ก.ย. 19 อา 15 ก.ย. 19 ฿25,990 ฿24,990 ฿25,990
ศ 13 ก.ย. 19 ศ 20 ก.ย. 19 ฿27,990
฿25,990
฿26,990
฿24,990
฿27,990
฿25,990
อา 15 ก.ย. 19 อา 22 ก.ย. 19 ฿25,990 ฿24,990 ฿25,990
ศ 20 ก.ย. 19 ศ 27 ก.ย. 19 ฿27,990
฿25,990
฿26,990
฿24,990
฿27,990
฿25,990
อา 22 ก.ย. 19 อา 29 ก.ย. 19 ฿25,990 ฿24,990 ฿25,990
ศ 27 ก.ย. 19 ศ 4 ต.ค. 19 ฿28,990
฿26,990
฿27,990
฿25,990
฿28,990
฿26,990
อา 29 ก.ย. 19 อา 6 ต.ค. 19 ฿26,990 ฿25,990 ฿26,990
ศ 4 ต.ค. 19 ศ 11 ต.ค. 19 ฿30,990 ฿29,990 ฿30,990
อา 6 ต.ค. 19 อา 13 ต.ค. 19 ฿31,990 ฿30,990 ฿31,990
ศ 11 ต.ค. 19 ศ 18 ต.ค. 19 ฿31,990
฿27,990
฿30,990
฿26,990
เลือก ฿31,990
฿27,990
เลือก
อา 13 ต.ค. 19 อา 20 ต.ค. 19 ฿31,990
฿27,990
฿30,990
฿26,990
เลือก ฿31,990
฿27,990
เลือก
ศ 18 ต.ค. 19 ศ 25 ต.ค. 19 ฿31,990 ฿30,990 ฿31,990
อา 20 ต.ค. 19 อา 27 ต.ค. 19 ฿31,990 ฿30,990 ฿31,990
ศ 25 ต.ค. 19 ศ 1 พ.ย. 19 ฿31,990
฿27,990
฿30,990
฿26,990
เลือก ฿31,990
฿27,990
เลือก
อา 27 ต.ค. 19 อา 3 พ.ย. 19 ฿30,990
฿27,990
฿29,990
฿26,990
เลือก ฿30,990
฿27,990
เลือก
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
เงื่อนไขทัวร์
 • 1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
 • 2.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • 3.รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • 4.อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • 5.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • 6. ตั๋วเครื่องบินนี้ ต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมคณะทัวร์เท่านั้น ไม่สามารถเดินทางก่อนและกลับหลังได้ หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • 7.ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • 8.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • 9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • 10.โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 30 ท่านรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง 15-19 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 4,000 บาท, กรณีที่มีผู้เดินทาง 20-24 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 3,000 บาท และในกรณีที่มีผู้เดินทาง 25-29 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 2,000 บาท
 • 11.บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 • 12.หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 • 13.ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • 14.ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • 15.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 • 16.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • 17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
 • 18.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • 19.กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 • 20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • 22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
 • 23. ระดับของโรงแรม 4-5 ดาว ที่ระบุไว้ในโปรแกรมการเดินทางนั้น บางโรงแรมอาจจะไม่เทียบเท่ากับมาตรฐาน 4-5 ดาว สากล ระดับของโรงแรมที่ระบุนั้นเป็นการจัดอันดับของการท่องเที่ยวประเทศตุรกี

เงื่อนไขการจ่ายเงิน


 • 1.กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่นั่ง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท
 • 2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • 3.เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว

 


เงื่อนไขวีซ่า


 • พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ


 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถและหัวหน้าทัวร์รวม 70 USD /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระบุวันเดินทางไป – กลับพร้อมคณะ
 • ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 6 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก. ท่านละ 1 ชิ้น
 • ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
   
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินปรับเพิ่มขึ้น
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้ 23 กก.
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถและหัวหน้าทัวร์รวม 70 USD /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
 • 1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • 2.ยกเลิกการเดินทาง 21 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำทัวร์ 50%
 • 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
 • 4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 • 5. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
   
ชมสถาปัตย์
รหัส 12551
ลดราคา
ตุรกี บาห์เรน
ทัวร์ตุรกี
8 วัน 6 คืน
ต.ค. ต.ค.
สุเหร่าสีน้ำเงิน / ปราสาทปุยฝ้าย / ม้าไม้จําลองแห่งทรอย
GULF AIR
31,990
฿27,990
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์